header.html


สมัครสมาชิก

มูลนิธิประเทศสีเขียว
โครงการประเทศสีเขียว
โครงการประเทศสีเขียว
โครงการธนาคารต้นไม้โลก
โครงการออมทรัพย์สีเขียว
GSP โครงการออมทรัพย์สีเขียว
บริษัท ดินดีน้ำใส จำกัด
A.B.N.INTER
พสุธาแพลนติ้ง
โครงการการศึกษาสีเขียว สู่มาตรฐานสากลอาเซี่ยน 2016(Green Education Project for ASEAN Community 2016)
ต้นเงินเศร
QR Code โครงการประเทศสีเขียว
QR Code โครงการประเทศสีเขียว


กิจกรรม "คืนความสุข คืนผืนป่า"
กิจกรรม "คืนความสุข คืนผืนป่า" โครงการประเทศสีเขียว

      สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) กรุงเทพมหานคร

      วันที่ 2 กันยายน 2557 โครงการประเทศสีเขียว เฉลิมพระเกียรติ ฯ ได้จัดกิจกรรม"คืนความสุข คืนผืนป่า"โดย นายพงศรันทร์ ซุ้นสุวรรนศรี ประธานกรรมการโครงการประเทศสีเขียวฯและมูลนิธิประเทศสีเขียวได้จัดเตรียมต้นไม้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ร่วมปลูก จำนวน 982 ต้น มีทั้ง เหลืองปรีดียาธร คูน หางนกยูง กฤษณา และพยูง ณ สวนวชิรเบญจทัศ(สวนรถไฟ) กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.มนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯและประธานที่ปรึกษาโครงการฯ พลเอก ศุขเกษม องคะศิลป์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ โครงการฯ และผู้แทนหน่วยงานจากทุกภาคส่วน อาทิ ว่าที่ ร.ต.สมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ ผู้แทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสุธรรม เดชดี ผู้แทนปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นางสาวกนกพร โกษวัง ผู้แทนอธิบดีกรมการท่องเที่ยว นายรังสรรค์ ตันวิสุทธิ์ ผู้แทนผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายอุทัย เรืองสอน ผู้แทนอธิบดีกรมทางหลวง และผู้แทนจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ฯลฯ รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน ดารา นักร้องและศิลปินอีกหลายท่านที่มีจิตอาสาในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมในครั้งนี้ เช่น นางสาวปุณิกา กุลสุนทรรัตน์ Miss Earth Thailand 2013, ชลรัศมี งาทวีสุข, เจมี่ บูเฮอร์, นุจรี ศรีราชา, น้องเกรซ ศิรประภา ดีเสมอ รวมทั้งกลุ่มน้องๆนักแสดงที่เป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เป็นแบบอย่างที่ดีในการปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนคนไทยรวมดวงใจปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ประเทศไทยได้มีอากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อไปในอนาคต

      กิจกรรมฯในวันนี้ ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสวนวชิรเบญจทัศ(สวนรถไฟ) กรุงเทพมหานคร     


กิจกรรม "คืนความสุข คืนผืนป่า" โครงการประเทศสีเขียว
 • กิจกรรม คืนความสุข คืนผืนป่า โครงการประเทศสีเขียว ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) กรุงเทพมหานคร
 • กิจกรรม คืนความสุข คืนผืนป่า โครงการประเทศสีเขียว ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) กรุงเทพมหานคร
 • กิจกรรม คืนความสุข คืนผืนป่า โครงการประเทศสีเขียว ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) กรุงเทพมหานคร
 • กิจกรรม คืนความสุข คืนผืนป่า โครงการประเทศสีเขียว ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) กรุงเทพมหานคร
 • กิจกรรม คืนความสุข คืนผืนป่า โครงการประเทศสีเขียว ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) กรุงเทพมหานคร
 • กิจกรรม คืนความสุข คืนผืนป่า โครงการประเทศสีเขียว ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) กรุงเทพมหานคร
 • กิจกรรม คืนความสุข คืนผืนป่า โครงการประเทศสีเขียว ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) กรุงเทพมหานคร
 • กิจกรรม คืนความสุข คืนผืนป่า โครงการประเทศสีเขียว ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) กรุงเทพมหานคร
 • กิจกรรม คืนความสุข คืนผืนป่า โครงการประเทศสีเขียว ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) กรุงเทพมหานคร
 • กิจกรรม คืนความสุข คืนผืนป่า โครงการประเทศสีเขียว ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) กรุงเทพมหานคร
 • กิจกรรม คืนความสุข คืนผืนป่า โครงการประเทศสีเขียว ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) กรุงเทพมหานคร
 • กิจกรรม คืนความสุข คืนผืนป่า โครงการประเทศสีเขียว ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) กรุงเทพมหานคร
 • กิจกรรม คืนความสุข คืนผืนป่า โครงการประเทศสีเขียว ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) กรุงเทพมหานคร
 • กิจกรรม คืนความสุข คืนผืนป่า โครงการประเทศสีเขียว ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) กรุงเทพมหานคร
 • กิจกรรม คืนความสุข คืนผืนป่า โครงการประเทศสีเขียว ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) กรุงเทพมหานคร
 • กิจกรรม คืนความสุข คืนผืนป่า โครงการประเทศสีเขียว ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) กรุงเทพมหานคร
 • กิจกรรม คืนความสุข คืนผืนป่า โครงการประเทศสีเขียว ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) กรุงเทพมหานคร
 • กิจกรรม คืนความสุข คืนผืนป่า โครงการประเทศสีเขียว ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) กรุงเทพมหานคร
 • กิจกรรม คืนความสุข คืนผืนป่า โครงการประเทศสีเขียว ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) กรุงเทพมหานคร
 • กิจกรรม คืนความสุข คืนผืนป่า โครงการประเทศสีเขียว ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) กรุงเทพมหานคร
 • กิจกรรม คืนความสุข คืนผืนป่า โครงการประเทศสีเขียว ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) กรุงเทพมหานคร
 • กิจกรรม คืนความสุข คืนผืนป่า โครงการประเทศสีเขียว ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) กรุงเทพมหานคร
 • กิจกรรม คืนความสุข คืนผืนป่า โครงการประเทศสีเขียว ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) กรุงเทพมหานคร
 • กิจกรรม คืนความสุข คืนผืนป่า โครงการประเทศสีเขียว ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) กรุงเทพมหานคร
 • กิจกรรม คืนความสุข คืนผืนป่า โครงการประเทศสีเขียว ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) กรุงเทพมหานคร
 • กิจกรรม คืนความสุข คืนผืนป่า โครงการประเทศสีเขียว ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) กรุงเทพมหานคร
 • กิจกรรม คืนความสุข คืนผืนป่า โครงการประเทศสีเขียว ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) กรุงเทพมหานคร

จำนวนภาพ : 183 , จำนวนหน้า : 7
ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 ถัดไป

 
 
Copyright © GREENCOUN.COM 2008 All rights reserved
20 ซอย รามคำแหง 170 แยก 3 แขวงมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
Tel : 02-917-4760-1 , 02 540 2048-9 Fax : 02-917-4761
Mobile : 091-795-3619

เช่าโฮส, hosting, ออกแบบเว็บไซต์,ไทยบางกอกโฮสท์