header.html


สมัครสมาชิก

มูลนิธิประเทศสีเขียว
โครงการประเทศสีเขียว
โครงการประเทศสีเขียว
โครงการธนาคารต้นไม้โลก
โครงการออมทรัพย์สีเขียว
GSP โครงการออมทรัพย์สีเขียว
บริษัท ดินดีน้ำใส จำกัด
A.B.N.INTER
พสุธาแพลนติ้ง
โครงการการศึกษาสีเขียว สู่มาตรฐานสากลอาเซี่ยน 2016(Green Education Project for ASEAN Community 2016)
ต้นเงินเศร
QR Code โครงการประเทศสีเขียว
QR Code โครงการประเทศสีเขียว
กิจกรรม ประกวดภาพยนตร์โฆษณา การ์ตูนเเอนิเมชั่น 3 มิติ

 

กิจกรรม ประกวดภาพยนตร์โฆษณา การ์ตูนเเอนิเมชั่น 3 มิต โครงการประเทศสีเขียว

กิจกรรม ประกวดภาพยนตร์โฆษณา การ์ตูนเเอนิเมชั่น 3 มิติ

น้ำดื่ม โครงการประเทศสีเขียว “ได้สุขภาพ...ได้ปลูกป่า” ร่วมสร้างประเทศสีเขียว

รายละเอียดกิจกรรมการประกวด

คุณสมบัติของผู้ประกวด
1. นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา อายุไม่เกิน 25 ปี
2. รวมกลุ่มสมัครเป็นทีมๆ ละไม่เกิน 3 คน
3. ทุกทีมต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษา (อาจารย์สามารถเป็นที่ปรึกษาได้มากกว่า 1 ทีม)

แนวคิดการประกวด
1. ผู้ส่งผลงานประกวดต้องผลิตเนื้อหาเพื่อส่งเสริม การเพิ่มพื้นที่ สีเขียว การอนุรักษ์ป่าไม้และแม่น้ำ โดยใช้ “น้ำดื่ม โครงการประเทศสีเขียว” ผ่านสื่อสาธารณะ
2. ผู้ส่งผลงานประกวดสามารถใช้เทคนิคใดก็ได้ในการผลิตแอนิเมชั่น 3 มิติ
3. ผู้ผลิตผลงานจะต้องผลิตผลงานแอนิเมชั่น 3 มิติ นั้นด้วยตนเอง

การประกวด
รอบชิงชนะเลิศ สมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 จากนั้นคณะกรรมการจะพิจารณาผลงานและจะประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ประกาศผลในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 ทางเว็บไซต์ www.greencountry984.com และ www.facebook.com/GreenCountryProject

ลิขสิทธิ์ของผลงาน
ผลงานที่ผ่านการคัดเลือก 3 ทีมสุดท้าย เป็นลิขสิทธิ์ของ โครงการประเทศสีเขียวฯ ซึ่งผลงานทั้งหมดที่มีคุณภาพ จะถูก นำไปใช้เพื่อเผยแพร่ผ่าน ทางหน้าจอโทรทัศน์ และทางเว็บไซต์ของ โครงการประเทศสีเขียวฯ และมูลนิธิ ประเทศสีเขียวเท่านั้น หากผู้สมัครหรือ สถาบันการศึกษาจะน้าไปเผยแพร่เพื่อการศึกษา และกิจกรรมใดๆ ที่ไม่แสวงหาผลกำไร สามารถกระทำได้ โดยขอให้แจ้งความประสงค์ มายังโครงการประเทศสีเขียวฯ

ลักษณะผลงาน
ส่งผลงานเป็นบุคคล/ทีมในนามสถาบันอุดมศึกษาทีมๆ ละไม่เกิน 3 คน
- เป็นผลงานแอนิ เมชั่น 3 มิติ ไม่จำกัดรูปแบบและเทคนิค แต่ต้องมีภาพเคลื่อนไหวและเสียงประกอบ ภายใต้หัวข้อ น้ำดื่ม โครงการประเทศสีเขียว “ได้สุขภาพ...ได้ปลูกป่า” ร่วมสร้างประเทศสีเขียว ความยาวไม่เกิน 1 นาที (รวม intro title และend credit)
- จัดส่งผลงานในรูปแบบDVD เป็นไฟล์นามสกุล.AVI หรือ .MPEG ขนาดภาพ 16:9 ความละเอียด 1,280 x 720 พิกเซล
- เครดิตท้ายผลงาน (end credit) ต้องมีโลโก้ ของโครงการประเทศสีเขียวฯ/มูลนิธิประเทศสีเขียว/มูลนิธิมิราเคิล ออฟ ไลฟ์ ฯ
(ดาวน์โหลดได้ที่ http://www.greencountry984.com)

ประเภทของรางวัล
ในการประกวดรอบชิงชนะเลิศ แบ่งรางวัลออกเป็นดังนี้
รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล เป็นเงินทุนการศึกษา จ้านวน 30,000 บาทพร้อมโล่ และใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล เป็นเงินทุนการศึกษา จ้านวน 15,000 บาทพร้อมโล่ และใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล เป็นเงินทุนการศึกษา จ้านวน 5,000 บาทพร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ

เกณฑ์การตัดสิน
- เนื้อหา 30 คะแนน
- ความคิดสร้างสรรค์ 30 คะแนน
- เทคนิคการนำเสนอ 20 คะแนน
- ความสวยงาม 20 คะแนน

การส่งหลักฐานการสมัคร
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ www.greencountry984.com
2. กรอกข้อมูลในใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่ายสมาชิกในทีม ส่งใบสมัครพร้อมสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรนักศึกษา พร้อมลงนามรับรองสำเนา
3. เอกสารผลงานประกอบด้วย

3.1 เอกสารเสนอแนวคิด (Concept Paper) เรื่อง น้ำดื่ม โครงการประเทศสีเขียว “ได้สุขภาพ...ได้ปลูกป่า” ร่วมสร้างประเทศสีเขียว ผ่านสื่อสาธารณะ
3.2 ผลงานแอนิเมชั่น 3 มิติ หัวข้อ น้ำดื่ม โครงการประเทศสีเขียว “ได้สุขภาพ...ได้ปลูกป่า” ร่วมสร้างประเทศสีเขียว
3.3 ระบุเทคนิค วิธีการ ที่ใช้ในการผลิต ตลอดจนอุปกรณ์ และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการผลิต
4. ส่งเอกสารหลักฐานพร้อมผลงานบันทึกลงแผ่นดีวีดีเป็นไฟล์ MPEG4 หรือ .AVI มาทางไปรษณีย์ วงเล็บมุมซอง Green Country Project on Refreshing & Go green สมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 และจะประกาศผลในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 ทางเว็บไซต์ www.greencountry984.com (ดูประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) โดยส่งมาที่ โครงการประเทศสีเขียว เลขที่ 20 ซอยรามคำแหง 170 แยก 3 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 หลังจากส่งผลงานแล้วกรุณาโทรศัพท์แจ้งกับเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบการยืนยันว่าส่งผลงาน
5. กรุณาตรวจสอบเอกสารและไฟล์งานให้ถูกต้องก่อนส่ง หากพบว่าไฟล์งานไม่สามารถเปิดได้ จะถือว่าเป็นโมฆะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โครงการประเทศสีเขียว
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
โทร.09-1716-6093, 09-0951-7598
E-mail: greencountryproject@gmail.com
www.greencountry984.com และ www.facebook.com/GreenCountryProject

ดาวน์โหลดหลักฐานการสมัคร กิจกรรม ประกวดภาพยนตร์โฆษณา การ์ตูนเเอนิเมชั่น 3 มิติ

โลโก้โครงการประเทศสีเขียว โลโก้มูลนิธิประเทศสีเขียว
โลโก้โครงการประเทศสีเขียว โลโก้โครงการประเทศสีเขียว โลโก้มูลนิธิประเทศสีเขียวโลโก้มูลนิธิประเทศสีเขียว
น้ำดื่มโครงการประเทศสีเขียว

น้ำดื่มโครงการประเทศสีเขียว GreenCountry DrinkingWater

น้ำดื่มโครงการประเทศสีเขียว

น้ำดื่มโครงการประเทศสีเขียว

น้ำดื่มโครงการประเทศสีเขียว

น้ำดื่มโครงการประเทศสีเขียว GreenCountry DrinkingWater
 
 
Copyright © GREENCOUN.COM 2008 All rights reserved
20 ซอย รามคำแหง 170 แยก 3 แขวงมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
Tel : 02-917-4760-1 , 02 540 2048-9 Fax : 02-917-4761
Mobile : 091-795-3619

เช่าโฮส, hosting, ออกแบบเว็บไซต์,ไทยบางกอกโฮสท์